Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО

DEVELOPMENT RESEARCH CENTER

Неправителствена организация по проблемите на развитието

Non–government development organization

София,

Земеделска No 1

Тел/Факс 02 855 61 92

Sofia

Zemedelska str. No 1

Tel./Fax 02 855 61 92
Email: drc@dir.bg

Мисия : изследване ня социално-икономическото развитие и популяризиране на развиващите се страни от Азия ь Африка и Латинска Америка чрез дискусии, семинари, конференции и др.

 Our Mission : research of the social and economic development of the developing  countries from Asia, Africa& Latina America and raising the awareness of the general public of the development issues & development cooperation

Целева група: Дейността на Центъра за изследване на развитието е насочена към широк кръг от социални групи – неправителствени организации, студенти и учащи се.

Target group: our activities are oriented to a broad range of social groups - non government organizations, students, other.

Дейности: Семинари и дискусии, двустранни  срещи и обсъждания по определени проблеми с други неправителствени организации , публикуване на бюлетин с основните изследвания на ЦИР два пъти годишно.

Основни теми обект на изследване:

-         икономика и политика на развиващите се страни, индустриализация, аграрни реформи, интеграционни групи

-         сътрудничество на България с развиващите се страни

-         сътрудничество за целите на развитието, преодоляването на бедността, изостаналостта,  както и неравноправното положение в световното стопанство.

Major research topics

-         economic and social development of the developing countries, industrialization, agrarian reforms, integration groups

-         cooperation of Bulgaria with the developing countriesр, poverty eradication, as well as overcoming of the unequal position in the world economy

Партнъорски организации:

Сдружение ИНТЕГРА

Българо-латиноамериканска асоциация

АДРА България    

Integra Foundation

Bulgarian-Latin American Association

ADRA Bulgaria

Hosting by WebRing.